Avoirdupois Pound

Same as 0.4535924277 kilograms.

Source: U.S. Maritime Administration.